پروژهای انجام شده

پروژهای انجام شده

الحاقيه شماره4 قراردا "انجام پيش مونتاژ تجهيزات،مونتاژ تجهيزات،نصب و راه اندازي ماشين ريخته گري شماره 2 شركت فولاد مباركه"

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
88-2 توكا فولاد (تعميرات نيروي برق) اصفهان 1388/05/21 1389/05/21 100%  1400000000

 

 

 

 

الحاقيه شماره 3 قراردا "انجام پيش مونتاژ تجهيزات،مونتاژ تجهيزات،نصب و راه اندازي ماشين ريخته گري شماره 2 شركت فولاد مباركه"

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 88-2 توكا فولاد (تعميرات نيروي برق) اصفهان 1388/05/21 1389/05/21 100%  4100000000

 

 

 

 

الحاقيه شماره 2 قراردا "انجام پيش مونتاژ تجهيزات،مونتاژ تجهيزات،نصب و راه اندازي ماشين ريخته گري شماره 2 شركت فولاد مباركه"

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
88-2 توكا فولاد (تعميرات نيروي برق) اصفهان 1388/05/21 1389/05/21 100%  4100000000

 

 

 

 

الحاقيه شماره 1 قرارداد "انجام پيش مونتاژ تجهيزات،مونتاژ تجهيزات،نصب و راه اندازي ماشين ريخته گري شماره 2 شركت فولاد مباركه"

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48207853 توكا فولاد (تعميرات نيروي برق) اصفهان 1388/05/21 1389/05/21 100% 2300130000

 

 

 

 

ابلاغ +25% مبلغ اوليه پيمان "انجام پيش مونتاژ تجهيزات،مونتاژ تجهيزات،نصب و راه اندازي ماشين ريخته گري شماره 2 شركت فولاد مباركه"

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
88-2 توكا فولاد (تعميرات نيروي برق) اصفهان 1388/05/21 1389/05/21 100% 2300130000

 

 

 

 

 تماس با ما:

پست الکترونیک : info@safasazan.com

تلفکس : 37788806-031