پروژهای انجام شده

پروژهای انجام شده

ابلاغ 25% افزايش پيمان "اجراي كليه كارهاي مربوط به نصب تجهيزات مكانيكال و اسكلت فلزي پروژه RH.TOP (بخشي از قرارداد 880095) واقع در ناحيه فولاد سازي فولاد مباركه"

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
900077 شركت مهندسي ساخت و توسعه و مديريت صنايع توكا اصفهان 1390/10/16 1392/04/31 100% 4991292192

 

 

 

 

اجراي كليه كارهاي مربوط به نصب تجهيزات مكانيكال و اسكلت فلزي پروژه RH.TOP (بخشي از قرارداد 880095) واقع در ناحيه فولاد سازي فولاد مباركه و الحاقيه هاي مربوطه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48269939 شركت مهندسي ساخت و توسعه و مديريت صنايع توكا اصفهان 1390/10/16 1392/04/31 100% 24970940728

 

 

 

 

اجراي عمليات نصب تجهيزات مكانيكي و سيالاتي مربوط به پروژه احيا مستقيم شهيد خرازي با كليه خدمات مربوطه در پروژه مذكور در شركت فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
136999/1 شركت فرآورش اصفهان 1390/01/10 1392/01/10 100%  18850110000

 

 

 

 

عمليات ساختماني نصب تجهيزات،لوله كشي،برق رساني سيستم هاي ابزار دقيق و راه اندازي كمپرسور خانه نيتروژن 15 باري و سيستم هاي خشك كن هواي فشرده واحد فولاد سازي فولاد مباركه(با 25% افزايش مبلغ اوليه)

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48285238 فولاد مبارکه اصفهان 1389/03/10 1390/05/09 100%  18850110000

 

 

 

 

اصلاح سيستم نيتروژن رساني به بونكر هاي ذخيره DRI در ناحيه فولاد سازي فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48270088 فولاد مبارکه اصفهان 1388/06/07 1389/06/31 100% 736728118

 

 

 

 

 تماس با ما:

پست الکترونیک : info@safasazan.com

تلفکس : 37788806-031